PRIVACYVERKLARING (AVG)
Hier vind je de privacyverklaring van praktijk Ademruimte. Hierin wordt omschreven hoe ik met persoonlijke gegevens omga.

SSL BEVEILIGINGSCERTIFICAAT
Mijn website heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat. Dat wil zeggen dat anderen geen toegang krijgen tot de gegevens die uitgewisseld worden via deze website, zoals via het Contactformulier en het Aanmeldformulier.

GEGEVENS DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten, met de nadruk op ‘informed consent’.

 • In dit dossier noteer ik aantekeningen over de gezondheidstoestand, uitgevoerde interventies en ontwikkelingen. Tevens worden hier de overige gegevens opgenomen, die ik tijdens een sessie heb ontvangen, zoals rapporten van onderzoeken en verslagen van andere behandelaars.
 • Ik ga zorgvuldig om met alle persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 • Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Ik heb een digitaal dossier op een externe harde schijf met wachtwoord, als ook een papieren dossier. Beide worden opgeborgen achter slot en grendel.
 • Alleen via expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Soms bespreek ik met collega’s bij supervisie casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
 • Er zijn geen leveranciers waarmee ik een verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een zorgnota.
 • Het dossier wordt, zoals de WGBO vereist, 15 jaar bewaard.

GEGEVENSVERWERKING BIJ DEELNAME AAN LEZING/WORKSHOP
Via de website ontvang ik de via de website ingevulde gegevens voor het aanmelden van een door mij georganiseerde activiteit. Deze gegevens zijn tot een minimum beperkt en zijn noodzakelijk om je te kunnen inschrijven voor de activiteit.

Met het aanmelden voor een lezing of workshop geef je aan belangstelling te hebben voor mijn activiteiten. Het gebruikte mailadres zal worden opgenomen in het mailbestand voor de digitale nieuwsbrief. Mocht je er geen prijs op stellen om deze te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS
Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn. Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier.

Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Polisnummer en verzekeraar
 • Korte omschrijving van de behandeling met bijbehorende code
 • Kosten van het consult

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS
Mw drs. H.F.H. (Ellen) Bulder
Lichaamsgericht therapeut
Ademruimte – voor rust en ruimte in lichaam en leven
https://www.adem-ruimte.nl
010 – 4 56 03 65