Algemene voorwaarden Ademruimte, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57654816.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

1. DEFINITIES

 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Ellen Bulder of therapeut(en) die ingehuurd worden voor het bieden van behandeling / begeleiding.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, gemeente of werkgever.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het voor akkoord getekende intakeformulier is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Ademruimte een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
 2. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 3. Bij behandeling / begeleiding van een minderjarige dienen beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling / begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze hiertegen bezwaren maakt of anderszins hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ademruimte kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling / begeleiding, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 5. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 6. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.

4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Ademruimte zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De behandelend therapeut heeft te allen tijde het recht de overeenkomst zonder opgave van reden met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten.

5. OPZEGGING

Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 48 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

6. OVERMACHT

Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

7. ANNULERING

 1. Afspraken dienen per mail of telefonisch, minimaal 2 werkdagen voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag dient uiterlijk donderdagavond voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering van 1 dag voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
 2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

8. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
 2. Informatie-uitwisseling met derden (scholen, andere behandelaars etc.) zal alleen geschieden na toestemming van de opdrachtgever / cliënt.
 3. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van een ouder en/of minderjarige cliënt in gevaar brengen, dan zal Ademruimte dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de gezaghebbende ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

9. KLACHTEN

 1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Ademruimte is aangesloten bij SCAG, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. Ademruimte voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Ademruimte. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

10. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag van behandeling, middels directe overmaking of contant. Bij geval van storing, of indien mondeling toegezegd, binnen 5 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
 2. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Ademruimte geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Ademruimte is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
 8. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.
 9. Elke aansprakelijkheid van de therapeut voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 10. Ondanks alle genomen hygiënemaatregelen in de praktijk blijft de kans bestaan, hoe gering ook, dat de cliënt in de praktijk of op weg er naartoe met Corona besmet raakt. Met het maken van de afspraak gaat de cliënt akkoord met dit risico.

12. TARIEVEN

 1. Ademruimte behoudt zich het recht voor de tarieven en tijden te wijzigen.
 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

CONTACTGEGEVENS

Mw drs. H.F.H. (Ellen) Bulder
Lichaamsgericht therapeut
Ademruimte – voor rust en ruimte in lichaam en leven
https://www.adem-ruimte.nl
010 – 4 56 03 65