blauwe vlingerDeze therapievorm helpt motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

Psychomotorische Remedial Teaching verschilt van 'gewone' Remedial Teaching door het lichaamsgerichte karakter van de therapie. In plaats van de lesstof centraal te stellen wordt eerder gewerkt aan het verstevigen van de fysieke en neuromotorische basis die ten grondslag liggen aan de schoolse vaardigheden. Deze therapievorm richt zich dus op de randvoorwaarden om tot leren te komen. Zo vraagt rekenen een goed ruimtelijke inzicht, lezen en schrijven een goede samenwerking tussen beide hersenhelften. En het vermogen om je te concentreren vraagt een goede balans en gecenterd zijn in je lichaam.

DSC 0042-2 webLichaamsbewustzijn, hoe goed het kind in zijn eigen lijf verankerd zit, is voor al deze vaardigheden de absolute basis. Maar helaas leren kinderen de taal van hun lichaam niet op school. Lichaamstaal is geen schoolvak en dat is echt een gemis. Immers: vanuit je eigen lichaam treed je de buitenwereld tegemoet. Een kind dat verdwaald is in zijn eigen lichaam, zal moeilijker tot leren kunnen komen. 

Als een kind bij mij wordt aangemeld met leer- en concentratieproblemen, zal ik altijd kijken in hoeverre er sprake is van een toereikende motorische en neuromotorische ontwikkeling. Het heeft namelijk niet zoveel zin om te gaan oefenen op een beter handschrift of beter lezen als het brein niet in staat is om de motoriek goed aan te sturen en zintuiglijke informatie op een juiste manier te verwerken. Extra oefenen hierop geeft alleen maar stress en frustratie en niemand is daar ooit beter van gaan presteren. Daarin verschilt mijn begeleiding van de reguliere oefentherapie. In plaats van de functie te oefenen, wordt gekeken naar de onderliggende oorzaken en worden deze aangepakt. Een slecht handschrift is bijvoorbeeld niet een op zichzelf staand probleem, maar een symptoom van een dieperliggende blokkade waarbij ruimtelijk inzicht, oogfunctie en een goede samenwerking tussen beide hersenhelften hand in hand gaan.

Door via gerichte bewegingsoefeningen, spelenderwijs, te werken aan het versterken van de hersenverbindingen, ruimtelijk bewustzijn en lichaamsbesef zullen de cognitieve en schoolse vaardigheden ook verbeteren. Hierbij combineer ik de therapie vaak met MNRI® Reflexintegratie, aangezien deze ook werkt op het oplossen van onderliggende verstoringen in de neuromotorische ontwikkeling. Zo werk ik aan het versterken van het fundament waarop het leren zich kan ontplooien.

De kinderen vinden de sessies leuk en uitdagend. Er wordt gebruik gemaakt van divers materiaal dat de creativiteit en nieuwsgierigheid uitdaagt. Spelen, ontdekken en positieve ervaringen opdoen staan in de sessies centraal. Het kind krijgt meer zelfvertrouwen, krijgt weer plezier in het leren en wordt gestimuleerd om zijn grenzen te verkennen en te verbreden.

Hoe werkt Psychomotorische Remedial Teaching?

DSC 0209 uitsnede webIn de sessies met Psychomotorische Remedial Teaching wordt op een lichaamsgerichte manier gewerkt aan het verbeteren van:

- Lichaamsschema: het kind leert de mogelijkheden van zijn eigen lichaam kennen en daarmee ook zichzelf 

- Balans en coördinatie: het vermogen om gecenterd te blijven

- Grove motoriek: voortbewegen en lichaamscontrole

- Richtingsontwikkeling: lichaamscoördinatie, lateralisatie, kruisen van de middellijn

- Fijne motoriek, waaronder schrijfmotorische therapie: handschriftontwikkeling, pengreep

- Visuomotorische vaardigheden: oog-handcoördinatie en ruimtelijke informatieverwerking

- Visueel-ruimtelijke vaardigheden: visuele waarneming, visuele perceptie en ruimtelijke oriëntatie

- Geheugenvaardigheden: korte termijngeheugen, werkgeheugen, lange termijn geheugen

- Probleemoplossende vaardigheden: denk- en redeneervermogen en analytisch denken

- Executieve functies: planning, organisatie, timemanagement, werkgeheugen en zelfreflectie

Tijdens de sessies werk ik op een ervaringsgerichte manier. Afhankelijk van de hulpvraag wordt gewerkt aan het versterken van een combinatie van bovenstaande basisvermogens die ten grondslag liggen aan de schoolse vaardigheden. Doorgaans leidt de therapie tot het langzaam maar zeker verdwijnen van de leermoeilijkheden en het inhalen van eventuele leerachterstanden. Mocht hier nog extra ondersteuning in nodig zijn, dan zal ik doorverwijzen naar goede collega's.

Psychomotorisch onderzoek of intelligentietest?

Bij problemen met leren of concentreren wordt vanuit school vaak een intelligentietest of dyslexieonderzoek aangeraden. Een kind met leermoeilijkheden heeft echter veel meer aan een psychomotorisch onderzoek in combinatie met een screening van reflexen en oogfunctie. Problemen met leren zijn namelijk zelden een gevolg van een gebrekkige intelligentie, maar hebben veel eerder een lichamelijke (neuromotorische) oorzaak. Om tot leren te komen, moeten namelijk veel lichaamsfuncties met elkaar kunnen samenwerken. Het zenuwstelsel moet voldoende rijp zijn om al deze informatie te kunnen verwerken en tot een (voor school) betekenisvol resultaat kunnen brengen. We noemen het kind dan schoolrijp. Voor sommige kinderen kan dat lastig zijn. Dit heeft vaak een relatie met de geboorte of het eerste levensjaar (bv. wel of niet kruipen). In de screening in mijn praktijk bekijk ik altijd de motorische en neuromotorische ontwikkeling en zet ik in de sessies de natuurlijke ontwikkeling van het lichaam en brein weer op het goede spoor. Hierdoor kunnen de natuurlijke vermogen van het kind zich ontplooien.

Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD en DCD

Het is goed om nog in te gaan op de vaak gestelde diagnose dyslexie. Daarbij is het van belang te beseffen dat een kind dat moeite heeft met lezen niet per definitie dyslexie heeft. Vaak liggen aan leesproblemen vooral visuele problemen ten grondslag, zoals problemen met een soepele oogmotoriek in combinatie met een onvoldoende oogsamenwerking. Zodoende moeten de ogen hard werken om de visuele informatie op te nemen en te verwerken tot een betekenisvol geheel. Dat betekent niet dat een kind een bril nodig heeft. Het betekent dat er gewerkt moet worden aan het versterken van het gehele visuele systeem. En dit heeft veelal weer een relatie met de motorische en neuromotorische ontwikkeling van het kind.

Ook in de andere bovengenoemde diagnoses spelen neuromotorische oorzaken vaak een rol, alsmede problemen met oogmotoriek. Dat is de reden waarom ik bij leer- en concentratieproblemen kinderen ALTIJD een visuele screening uitvoer, waarbij ik de oogmotoriek en oogsamenwerking controleer. Mijn ervaring is dat door visuele stress er veel onrust ontstaat, ogen zich moeilijk kunnen fixeren en het kind daarom afdwaalt. Door gericht te werken vanuit Psychomotorische Remedial Teaching in combinatie met MNRI® Reflexintegratie kan vanuit de basis worden gewerkt aan het verbeteren van het leren en concentreren.

Terug


Ademruimte - Voor rust en ruimte in lichaam en leven
 

{likebtn}

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mailadres in.